Energideklarationer

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. Energideklarationen syftar till att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. I Sverige svarar bostäder och service för ca 40 procent av all energianvändning. Hur en energideklaration genomföres framgår av Boverkets hemsida –
Energideklarationer – Steg för steg

Följande byggnader omfattas av lagen:
Energideklaration ska vara utförd senast 31 december 2008 för
• Flerfamiljshus (hyreshus och bostadsrätter)
• Specialbyggnader över 1000 m2 (t ex skolor och vårdbyggnader)
• Alla byggnader, eller delar av byggnader, som hyrs ut

Energideklaration ska fr o m 1 januari 2009 göras för
• Byggnader som säljs (t ex en- och tvåfamiljsvillor)
• Nya byggnader där bygganmälan gjorts efter 1 januari 2009

Vissa undantag från lagen gäller, som t ex industrianläggningar, friståendebyggnader mindre än 50 m2 och fritidshus med högst två bostäder. Se Boverkets hemsida – Vilka byggnader och när?

Resultatet av energideklarationen sammanfattas i en skylt som anslås på väl synlig plats i byggnaden. Enligt lagen gäller deklarationen i 10 år.